Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er å bli oppmerksom på egne negative tanker og automatiske tankemønstre,

Kjernen i kognitiv terapi er å bli oppmerksom på egne negative tanker og automatiske tankemønstre, revurdere dem og teste dem ut i virkeligheten. Målet er ikke å lære klienten ”å tenke positivt”, for urealistisk positiv tenkning kan svekke muligheten til å mestre livsproblemer. Målet med kognitiv terapi er heller å reflektere rundt betydningen av ulike måter å tenke på, og stimulere til økt problemløsningsevne, nyansering og mestring, slik at man kan komme ut av «hakk i platen» og bli mer kreativ. Kognitiv terapi omhandler teknikker for å snu tanker fremfor å slåss mot følelser, og metoder for å komme ut av overdreven bekymring, grubling, håpløshet og plagsomme tankekverner.

Psykoanalyse, eller psykodynamisk terapi som er den mer moderne varianten, dreier seg om hvordan mennesker ofte repeterer måter å forholde seg til andre mennesker på som skriver seg fra egne erfaringer tidligere i livet. Noen ganger er disse samspillsmønstrene destruktive, som f. eks ved overdreven underlegenhet eller absolutt behov for kontroll i møte med andre. Terapi vil da søke å avdekke når og hvordan disse mønstrene oppsto, og hvordan man kan endre disse.

Det overordnede mål for all terapi, utover løsning av problemer og symptomer, er å bli kjent med seg selv, forstå seg selv og tåle seg selv. Tradisjonell psykiatri og psykoterapi har i hovedsak fokusert på problemer hos mennesket, og hvordan man best kan lindre disse. Moderne psykologi og kognitiv terapi er i like stor grad fokusert på å utforske potensialer og utvikling av muligheter. Vi har en tendens til å bevege oss mot repetisjon, noe som kan føre til at man fortsetter med handlinger som ikke er konstruktive fordi man har ”hakk i platen” og ikke ser alle de alternative mulighetene som finnes. Kognitiv terapi, utforsking og utvikling av endrede og mer konstruktive tankemønstre har vist seg å ha like bra effekt mot bl a depresjon som antidepressiva og tradisjonell terapi.

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening